Hari Om, ShreeMangalChandika Prapatti is on Thrusday, 15 Jan 2015.

 Original Source of Image : http://aniruddhabapu-gurupournima.blogspot.in/2014/06/Gurukshetram-Mantra.html

॥ ॐ श्रीदत्तगुरवे नमः॥


श्रीगुरुक्षेत्र-बीजमन्त्र

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-सर्वबाधाप्रशमनं-श्रीगुरुक्षेत्रम्|
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-सर्वपापप्रशमनं-श्रीगुरुक्षेत्रम्|

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-सर्वकोपप्रशमनं-श्रीगुरुक्षेत्रम्|
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-त्रिविक्रमनिलयं-श्रीगुरुक्षेत्रम्|
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-सर्वसमर्थं सर्वार्थसमर्थं-श्रीगुरुक्षेत्रम्॥


श्रीगुरुक्षेत्र-अंकुरमन्त्र

ॐ रामात्मा-श्रीदत्तात्रेयाय नम:|
ॐ रामप्राण-श्रीहनुन्ताय नम:|
ॐ रामवरदायिनी-श्रीमहिषासुरमर्दिन्यै नम:|
ॐ रामनामतनु-श्रीअनिरुद्धाय नम:॥


श्रीगुरुक्षेत्र-उन्मीलन मन्त्र (कलिकापुष्पफलमन्त्र)

ॐ मानवजीवात्मा-उद्धारक-श्रीरामचन्द्राय नम:|
ॐ मानवप्राणरक्षक-श्रीहनुन्ताय नम:|
ॐ मानववरदायिनी-श्रीआह्लादिन्यै नम:|

ॐ मानवमन:सामर्थ्यदाता-श्रीअनिरुद्धाय नम:॥
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leave a Reply

Follow by Email